رزرو سند (430/68): نظريه هاي حسابداري - ج.68 - دكتر علي ثقفي