رزرو سند (430/67): نظريه هاي حسابداري - ج.67 - دكتر علي ثقفي