رزرو سند (430/66): نظريه هاي حسابداري - ج.66 - دكتر علي ثقفي