رزرو سند (430/64): نظريه هاي حسابداري - ج.64 - دكتر علي ثقفي