رزرو سند (430/63): نظريه هاي حسابداري - ج.63 - دكتر علي ثقفي