رزرو سند (430/61): نظريه هاي حسابداري - ج.61 - دكتر علي ثقفي