رزرو سند (430/60): نظريه هاي حسابداري - ج.60 - دكتر علي ثقفي