رزرو سند (430/59): نظريه هاي حسابداري - ج.59 - دكتر علي ثقفي