رزرو سند (430/57): نظريه هاي حسابداري - ج.57 - دكتر علي ثقفي