رزرو سند (430/56): نظريه هاي حسابداري - ج.56 - دكتر علي ثقفي