رزرو سند (430/55): نظريه هاي حسابداري - ج.55 - دكتر علي ثقفي