رزرو سند (430/54): نظريه هاي حسابداري - ج.54 - دكتر علي ثقفي