رزرو سند (430/53): نظريه هاي حسابداري - ج.53 - دكتر علي ثقفي