رزرو سند (430/52): نظريه هاي حسابداري - ج.52 - دكتر علي ثقفي