رزرو سند (430/51): نظريه هاي حسابداري - ج.51 - دكتر علي ثقفي