رزرو سند (430/50): نظريه هاي حسابداري - ج.50 - دكتر علي ثقفي