رزرو سند (430/49): نظريه هاي حسابداري - ج.49 - دكتر علي ثقفي