رزرو سند (430/46): نظريه هاي حسابداري - ج.46 - دكتر علي ثقفي