رزرو سند (430/44): نظريه هاي حسابداري - ج.44 - دكتر علي ثقفي