رزرو سند (430/43): نظريه هاي حسابداري - ج.43 - دكتر علي ثقفي