رزرو سند (395/6): حسابداري صنعتي برنامه ريزي و كنترل- ج.6 - مركز تحقيقات حسابداري و حسابرسي