رزرو سند (430/42): نظريه هاي حسابداري - ج.42 - دكتر علي ثقفي