رزرو سند (430/39): نظريه هاي حسابداري - ج.39 - دكتر علي ثقفي