رزرو سند (430/38): نظريه هاي حسابداري - ج.38 - دكتر علي ثقفي