رزرو سند (430/37): نظريه هاي حسابداري - ج.37 - دكتر علي ثقفي