رزرو سند (430/36): نظريه هاي حسابداري - ج.36 - دكتر علي ثقفي