رزرو سند (430/35): نظريه هاي حسابداري - ج.35 - دكتر علي ثقفي