رزرو سند (430/33): نظريه هاي حسابداري - ج.33 - دكتر علي ثقفي