رزرو سند (430/32): نظريه هاي حسابداري - ج.32 - دكتر علي ثقفي