رزرو سند (430/31): نظريه هاي حسابداري - ج.31 - دكتر علي ثقفي