رزرو سند (344/4): زبان تخصصي حسابداري جلد دوم- ج.4 - عبدالرضا تالانه