رزرو سند (430/30): نظريه هاي حسابداري - ج.30 - دكتر علي ثقفي