رزرو سند (460/2): حسابداري شركتهاي سهامي بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران- ج.2 - فرشيد نجمي