رزرو سند (460/1): حسابداري شركتهاي سهامي بر اساس استانداردهاي حسابداري ايران- ج.1 - فرشيد نجمي