رزرو سند (430/29): نظريه هاي حسابداري - ج.29 - دكتر علي ثقفي