رزرو سند (430/28): نظريه هاي حسابداري - ج.28 - دكتر علي ثقفي