رزرو سند (430/27): نظريه هاي حسابداري - ج.27 - دكتر علي ثقفي