رزرو سند (430/25): نظريه هاي حسابداري - ج.25 - دكتر علي ثقفي