رزرو سند (430/23): نظريه هاي حسابداري - ج.23 - دكتر علي ثقفي