رزرو سند (430/22): نظريه هاي حسابداري - ج.22 - دكتر علي ثقفي