رزرو سند (430/21): نظريه هاي حسابداري - ج.21 - دكتر علي ثقفي