رزرو سند (430/20): نظريه هاي حسابداري - ج.20 - دكتر علي ثقفي