رزرو سند (430/18): نظريه هاي حسابداري - ج.18 - دكتر علي ثقفي