رزرو سند (430/17): نظريه هاي حسابداري - ج.17 - دكتر علي ثقفي