رزرو سند (430/15): نظريه هاي حسابداري - ج.15 - دكتر علي ثقفي