رزرو سند (323): راهنماي زبان تخصصي حسابداري - عبدالرضا تالانه