رزرو سند (430/12): نظريه هاي حسابداري - ج.12 - دكتر علي ثقفي