رزرو سند (430/11): نظريه هاي حسابداري - ج.11 - دكتر علي ثقفي