رزرو سند (430/10): نظريه هاي حسابداري - ج.10 - دكتر علي ثقفي