رزرو سند (430/8): نظريه هاي حسابداري - ج.8 - دكتر علي ثقفي